Nya stadgar antagna vid årsmötet 2015

§1 Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en intresseförening som skall främja akupunkturens utveckling inom svensk sjukvård genom att:
-Verka för att akupunktur integreras med övriga vårdåtgärder i sjukvården.
-Sprida information om forskning och beprövad erfarenhet kring akupunktur.
-Verka för en vetenskaplig utvärdering av akupunktur vid smärta och andra symtom och sjukdomar.

 §2 Till medlem i SMAS kan antas legitimerad sjukvårdsutövare, t.ex. läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut, arbetsterapeut, veterinär. Även person under utbildning till något av dessa yrken kan antas som medlem. Medlem har yttrande- förslags- och rösträtt.

§3 Den vid ordinarie årsmöte valda styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter (minst 3 st) och revisor.
Ordförande samt 2 ledamöter väljs för 1 år i taget med möjlighet för återval. Övriga ledamöter väljs på 2 år med möjlighet till återval.
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen har i uppdrag att sköta de angelägenheter som beslutats på årsmötet.
Styrelsen sammanträder minst 4 ggr/år på kallelse av ordförande. Utöver detta är ordförande skyldig att sammankalla styrelsen om minst halva styrelsen gör framställning därom. Styrelsen är beslutsför om minst halva styrelsen är närvarande.
Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande besitter. Vid styrelsemöte skall, liksom vid medlemsmöte och årsmöte, protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga ordinarie styrelseledamöter är ense om beslutet (dvs beslut via brev, telefon, e-post el liknande).

§4 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig.

§5 Föreningens årsmöte äger rum senast 30 april på den dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmötet föredras årsberättelse och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek, väljs styrelsemedlemmar, revisor och valberedning samt beslutas om styrelsens uppdrag kommande arbetsår. Kallelse till årsmöte, vilket kan ske elektroniskt med meddelande på hemsidan eller via e-post, publiceras eller utsänds till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.
Valberedning upprättar förslag till nya styrelseledamöter inför val av ny styrelse vid årsmöte.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmöte.

§6 Medlemsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.
Kallelse med dagordning till medlemsmöte skall publiceras på hemsidan eller utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

§7 Omröstning vid såväl årsmöte som medlemsmöte sker öppet, då inte annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande vid mötet.

§8 Medlem som trots påminnelse från kassören inte betalt årsavgiften under verksamhetsåret anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem får inte utan styrelsens särskilda tillstånd uttala sig i föreningens namn i sin yrkesverksamhet, annonsering eller dylikt.  Medlem som trots styrelsens påtalan bryter mot innebörden i denna paragraf kan av styrelsen uteslutas ur föreningen till dess års- eller medlemsmöte tagit upp frågan till behandling.
Medlem som allvarligt skadat föreningens anseende kan uteslutas genom beslut av års- eller medlemsmöte. För beslut om uteslutning krävs två tredjedels majoritet.

§9 Beslut om stadgeändring kan göras vid ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring skall tillsammans med styrelsens yttrande tillställas medlemmarna i samband med kallelsen till mötet. För stadgeändring fordras minst två tredjedelars majoritet.

§10 Beslut om föreningens upplösning skall ske på två på varandra följande årsmöten. Eventuells tillgångars fördelning beslutas om vid årsmötet.